bestwu.net
当前位置:首页>>关于无何在古文中的意思的资料>>

无何在古文中的意思

所,是所在,场所的意思,是指一个地方,所以“无所”就是“没有地方”的意思,比如:无所遁形:没有地方可以隐藏形迹.

1. 不,不曾,没有:~必.~曾(céng ).~来.~尝.~竟(没有完成的).~及(a.没有来得及;b.没有达到).2. 地支的第八位,属羊.3. 用于记时:~时(下午一点至三点).4. 放在句末,表示疑问:“君除吏尽~?吾亦欲除吏”.

1.不必说;且不说.2.连词.不论,不管.表示在任何条件下结果都一样.3.犹不止,岂止.4.不追究.

“没”在古文中没有“无”的意思,主要有两个意思:一是“沉没”,一是“死亡”.

无以 【拼音】:wú yǐ 【解释】:1.不采用.2.谓没有什么可以拿来;无从.3.不得已.【例句】:夫君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无以明志,非宁静无以致远.诸葛亮

1. 不采用.2.谓没有什么可以拿来;无从.3.不得已.读音:[wú yǐ ] 成语:1、不积跬步,无以至千里(bú jī kuǐ bù ,wú yǐ zhì qiān lǐ ):路不一步一步(跬,半步)地走,就不能“用来”到达千里之外的目的地.以:指“用”这种“一步一步走”的办法.2、无以为生(wú yǐ wéi shēng ):“没有”可以“用来”谋生的职业或办法、手段.3、无以为报(wú yǐ wéi bào ):“没有”什么东西可以“用来”报答.

所suǒ 基本字义1. 处,地方:住~.哨~.场~.处~.2. 机关或其他办事的地方的名称:研究~.派出~.3. 量词,指房屋:一~四合院.4. 用在动词前,代表接受动作的事物:~部(所率领的部队).~谓(a.所说的;b.某些人所说的,含不承认意).无~谓(不关紧要,不关心).~有.各尽~能.~向无敌.有~不为而后可以有为.5. 用在动词前,与前面的“为”或“被”字相应,表示被动的意思:为人~敬

(18)臣请为王言乐,举贤以自佐. ⑺句末语气词,替.②为天下唱.例,君而已矣,恐栗,君家妇难为,未为简易,何施之为. (15)对.⑨然后以六合为家.例,将??⑤今为宫室之美为之.(12)为坛而盟,为说稗官野史可喜可之事,向.(20)

(1)[impotent;unable;incompetent;inefficient;powerless]∶不可能;不能够 又北向,不能得日.明归有光《项脊轩志》.“其间不能无所漏误,直以见闻不及,文献无征,故耳其与木本水源之怀,若何愧怍.”清 袁赋正《睢阳袁氏(袁可立)家谱序言》 不能理解 不能生育 不能实现 (2)[cannot afford;do not equal to] 〈方〉∶不允许,不可以 不能不谈到 不能接受 不能相提并论 (3)[may not;must not] 〈方〉∶不至于 不能自己:不能控制自己的感情.

何在文言文中主要做疑问代词,相当于现代汉语的“谁”“什么”等意思.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com