bestwu.net
当前位置:首页>>关于悉的古义详细的资料>>

悉的古义详细

知道,了解的意思

古意,都像..一样 今义,悉1. 知道:洞~(很清楚地知道).尽~.获~.来函敬~.2. 尽,全:~力.~心.~数(shǔ)(完全列举,如“不可~~”).

出自《梦溪笔谈》的《以虫治虫》:元丰中,庆州界生子方虫,方为秋田之害.忽有一虫生,如土中狗蝎,其喙有钳,千万蔽地;遇子方虫,则以钳搏之,悉为两段.旬日子方皆尽,岁以大穰.其虫旧曾有之,土人谓之“傍不肯”. 其中“悉”的意思联系上下文知道是“全,都”的意思 “用嘴上的钳子和子方虫搏斗 (子方虫)都被咬成了两段”

1. (会意.从心,从采.采( biàn),辨别.心中加以辨别,很详细.本义:详尽) 同本义 [detailed]悉,详尽也.《说文》悉,尽也.《尔雅》占不悉.《史记平准书》.索隐:“尽也.”时上所问禽兽簿甚悉.《汉书张释之传》至至悉.汉 贾谊《论积贮疏》词不悉心.唐 李朝威《柳毅传》

悉 xī 〈形〉(1) (会意.从心,从采.采( biàn),辨别.心中加以辨别,很详细.本义:详尽) 同本义 [detailed]悉,详尽也.《说文》悉,尽也.《尔雅》占不悉.《史记平准书》.索隐:“尽也.”时上所问禽兽簿甚悉.

悉这个字篆文里也就有了,目前在甲骨文里还没有发现.看说文解字的收录有小篆有古文(古文之形体应该是大篆),应是大篆时也就是周朝就有这个字了.这个字是一个会意字,看篆文是从心从采,表示心里辨别清晰.说文解释是:悉,详尽也.这个是引申意思.本意还是心里辨别清晰之意.另还有以下几种引申的意思:1、详细知道,了解,例如熟悉;2、详细叙说,全部拿出,例如“书不能悉意”;3、详尽,周到,例如“了解甚悉”4、全,都,例如“怀王乃悉发过重兵”

大概是了解的意思吧

悉的意思有两个,分别是:1、知道:熟悉.知悉.2、尽,全:悉力.悉数归公.详细释义1、(会意.从心,从采.采( biàn),辨别.心中加以辨别,很详细.) 同本义2、[一个个]全都,[一件件]全部3、详尽地叙述4、详尽的知道,了解5

简单说,“悉”在古文里的意思有两个:详细;全部.1、本义表示详细、详尽,如:悉闻详细地听说了;洞悉详尽清楚地了解;熟悉知道得很清楚.2、引申义表示全部、尽.如:悉数 (xī shù)全部数量;悉数 (xīshǔ)一样样列举;悉心全心全意;悉听尊便一切尽由您的意思.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com