bestwu.net
当前位置:首页>>关于渠的形近字组词的资料>>

渠的形近字组词

渠的形近字是梁渠的相关词语支渠 镂渠 宁渠 毛渠 街渠 梁渠 获渠 洪渠 何渠 河渠 渠辈 渠率 渠魁 渠梁 渠弭 渠弥 渠水 渠谵 渠眉 渠勒 渠伊 渠堑 渠黄 蛆渠 渠 酋渠 斗渠 大渠 盗渠 漕渠 梁的相关词语津梁 脊梁 架梁 卷梁 梁甫 梁傅 梁 梁父 梁星 发梁 飞梁 顶梁 梢梁 松梁 歌梁 凤梁 谷梁 花梁 画梁 狐梁 桁梁 衡梁 云梁 帻梁 仲梁 游梁 鱼梁 系梁 修梁 萧梁 虚梁 堤梁 叠梁 川梁 卑梁 山梁

渠,形近字:染,组词:渲染 淹,形近字:掩,组词:掩盖 催,形近字:摧,组词:摧毁 睁,形近字:挣,组词:挣扎

水渠

渠的形近字:梁脊梁jǐ liáng[释义] 脊背[例句] 有人怕光膀子麦芒扎肉,他不在乎,那古铜色的脊梁上好似刷了一层桐油闪着亮.

渠的组词有哪些 :渠道、 沟渠、 斗渠、 明渠、 水渠、 支渠、 干渠、 河渠、 毛渠、 灌渠、 获渠、 渠首、 渠堑、 渠叟、 渠答、 大渠、 渠门、 渠弥、 渠堰、 渠黄、 陂渠、 污渠、 沮渠、 渠凶、 渠、 渠勒、 街渠、 何渠、 渠长、 渠疏、 岂渠、 诸渠、 渠复、 渠率、 渠伊、 芋渠、 贯渠、 洪渠、 灵渠、 渠碗

1、沟渠 拼音:gōu qú 意思:指为灌溉或排水而挖的水道的统称;借指荒野.如:郭沫若 《苏联纪行六月十七日》:“机场有沟渠,是人工挖掘的.”2、渠道 拼音: qú dào .意思:一指在河、湖或水库等周围开挖的水道,用来排灌.二指

渠的形近字是梁形近字的搭配有一定的规律,并有各自的特点:(1)笔画相同,位置不同,如"人和入".(2)字形相近,笔形不同,如"己、已、巳".(3)字形相近,偏旁不同,如"读和续".(4)字形相近,笔画不同,如"木和本".(5)字形相近,读音相同,如"眯和咪".(6)字形相近,读音不同,如"胶和狡".(7)部首相同,位置不同,如"旯和旮".

渠的组词 :渠道、沟渠、斗渠、明渠、水渠、支渠、干渠、河渠、毛渠、灌渠、获渠、渠首、渠堑、渠叟、渠答、大渠、渠门、渠弥、渠堰、渠黄、陂渠、污渠、沮渠、渠凶、渠、渠勒、街渠、何渠、渠长、渠疏、岂渠

渠辈 渠 渠长 渠冲 渠答 渠道 渠复 渠股 渠黄 渠魁 渠勒 渠 渠黎 渠梁 渠率 渠眉 渠门 渠们 渠弥 渠弭 渠 渠侬 渠堑 渠酋 渠渠 渠首 渠 渠疏 渠帅 渠水 渠 渠搜 渠叟 渠田 渠 渠碗 渠凶 渠 渠堰 渠央 渠 渠伊 渠谵 渠展 白渠 陂渠 漕渠 车

沟渠 渠辈 渠道 渠魁 灌溉渠 红旗渠 流血成渠 匹妇沟渠 奸渠必剪 水到渠成 扫穴擒渠 西门豹渠 瞎汉跳渠 血流成渠 捧腹轩渠 沟通渠道 转死沟渠 渠道(亦指途径,门路) 渠魁(首领) 渠侬(他,他们) 干渠(从水源引水的渠道)渠堑(沟渠)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com