bestwu.net
当前位置:首页>>关于傍晚的傍组词组什么的资料>>

傍晚的傍组词组什么

傍组词:傍晚、傍午、依傍、倚傍、偎傍、傍依、傍明、傍边、傍徨、偏傍、傍生、傍门、傍观、阿傍、相傍、身傍、边傍、靠傍、傍白、傍黑、傍邻、傍荐、拢傍、傍通、傍纽、傍照、傍傍、傍行、傍眼、傍近、傍施、傍妻、傍舍、傍、傍掣、傍、傍实、资傍、傍顾、傍排.傍蹊、傍费、傍、傍佯、傍荫、傍转、傍尊、傍暨、傍属、傍文、傍夫、傍及、傍犯、傍落、傍继、傍接、傍扈、傍戟、傍讯、傍瞻、傍说、傍薄、亲傍、傍境、傍今、傍、傍概、傍统、傍黑儿、傍角儿、傍亮儿、傍边儿、傍老外、傍大款、傍通历、傍大官、傍州例.

傍晚的傍组词组解答依山傍水【拼音】:yī shān bàng shuǐ【释义】:指地理位置靠近山岭和水流.

傍组词 : 傍午、 傍晚、 倚傍、 傍依、 傍晌、 依傍、 傍明、 偎傍、 傍白、 傍、 傍、 傍说、 傍施、 傍绝、 傍妻、 傍支、 傍行、 傍薄、 傍影、 傍舍、 傍照、 傍贯、 傍门、 傍亮、 傍、 身傍、 傍纽、 傍接、 傍掣、 资傍、 傍傍、 傍荫、 两傍、 傍览、 傍边、 傍顾

傍观冷眼 傍:通“旁”.用冷眼或冷淡的态度在一旁瞧着. 傍花随柳 形容春游的快乐. 傍人篱壁 比喻依赖别人. 傍人门户 傍:依靠,依附;门户:门第.比喻依赖别人,不能自立. 道傍之筑 比喻无法成功的事. 利傍倚刀 倚:靠着.“利”

傍晚 傍午 傍徨 傍 傍依 傍边 傍亮 傍生 傍黑 傍观 傍门 傍讯 傍明 傍影 傍晌 傍佯 傍行 傍通 傍白 傍荫 傍近 傍及 傍傍 傍排 傍眼 傍顾 傍今 傍州 傍牌 傍贯 傍 傍亲 傍蹊 傍照 傍皇 傍暨 傍转 傍妻 傍说 傍荐 傍靠 傍掣 傍 傍瞻 傍览 傍尊 傍支 傍戟 傍落 傍舍 傍夫 傍犯 傍薄 傍实 傍费 傍境 傍邻 傍属 傍绝 傍概 傍纽 傍施 傍接 傍囊 傍扈 傍统 傍文 傍险 傍继

“傍”能组的词有:1、 资傍 【zī bàn 】依附;依傍.2、倚傍【yǐ bàn 】取法;因袭;扶持,照顾;依靠;依据;谓依附,投靠.参见"倚傍门户";旧时女子谓托身,许嫁.3、近傍【jìn bàn 】接近;靠近.4、傍【bàn wǎn 】临近上的时候,黄昏;指临近末尾.5、傍实 【bàn shí 】犹可靠,实在.6、傍施【bàn shī 】博施;广被.7、 傍排 【bàn pái 】盾牌.

常用词组1. 傍边儿 bàngbiānr[near] 〈方〉∶离得很近 2. 傍黑儿 bànghēir[at dusk] 〈方〉∶黄昏;傍晚 3. 傍近 bàngjìn[near] 靠近;临近傍近江边 4. 傍亮儿 bàngliàngr[at dawn] 〈方〉∶天要亮的时分 5. 傍柳随花 bàngliǔ-suíhuā(1) [prostitute] 春天

倚傍、 傍依、 傍晌、 依傍、 傍明、 偎傍、 傍白、 傍、 傍、 傍说、 傍施、 傍绝、 傍妻、 傍支、 傍行

傍晚的傍组什么词 :傍午、傍晚、倚傍、傍明、傍依、依傍、偎傍、傍、傍说、傍行、傍薄、傍白、傍门、傍实、傍接、傍顾、傍蹊、傍纽、资傍、傍境、傍照、傍落、傍边、傍戟、傍舍、傍邻、傍掣、傍妻、身傍、傍排、傍眼、傍扈、边傍、傍观、相傍、傍继、傍荫、傍尊、傍暨、傍佯

1、傍妻 [ bàng qī ]:旧时称妾为傍妻.2、傍顾 [ bàng gù ]:顾及,兼顾.3、偎傍 [ wēi bàng ]:挨近;紧靠4、傍明 [ bàng míng ]:指拂晓.5、倚傍 [ yǐ bàng ]:取法;因袭;扶持,照顾.6、傍晚 [ bàng wǎn ]:靠近晚上的时候. 亦称黄昏7、傍午 [ bàng wǔ ]:意同傍晌.接近中午时会8、傍黑 [ bàng hēi ]:日暮时候,傍晚.9、傍境 [ bàng jìng ]:边境.10、傍排 [ bàng pái ]:盾牌.11、傍说 [ bàng shuō ]:他人的主张;异说.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bestwu.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com